LENE ENGHUSEN

An artist between Denmark and Germany

Bloggerin Angela Bungarz, Köln 21.08.2019


-----------

Tekst af Arno Bromann, Köln, 02/2019


(i forbindelse med særudstillingen i Hedehusene Kunstforening)

En kunstner mellem Danmark og Tysklander Lene Enghusen blevet kaldt, også på den anden side af landegrænsen, hvor betegnelsen blev til Eine Künstlerin zwischen Deutschland und Dänemark. Dermed er ikke sagt, at hendes kunst har fundet et leje midt mellem dansk og tysk nutidskunst. I en tidsalder, hvor kunsten forlængst er blevet grænseoverskridende og global, er de fælles kunstneriske bestræbelser så talrige, at der næppe skelnes mellem en decideret dansk eller tysk kunst. Og dog. Født og opvokset i Danmark, føler Lene Enghusen sig tiltrukket af landets natur, især af lyset og havet, som inspirerer hende gang på gang under de årlige besøg i hjemlandet. I Tyskland, hvortil hun flyttede årtier tilbage, og hvor hun fandt til kunsten, bearbejder hun indtrykkene i sit atelier i en nedlagt fabrik i Köln, dog ikke uden også at lade sig inspirere af indtrykkene i landskabet langs Rhinen. Men Lene Enghusens motiviske horisont rækker længere end til disse to poler. Nogle af hendes mest overbevisende arbejder er overmalede farvefotos af motiver, hun fandt i det sydlige Afrika. Og med denne teknik, der nok er bedre kendt i Tyskland, dokumenterer hun, at dette naboland, hvor hun har valgt at bosætte sig, også har påvirket hendes kunstudtryk.

Desuagtet er en realistisk adskillelse mellem danske og tyske sujeter ikke Lene Enghusens intention, snarere lader hun dem gå op i en abstrakt syntese, på det seneste endog hen mod det surrealistiske. Hun er øjensynligt gået til motiverne uden at have forudbestemt en bestemt udtryksform eller teknik. Indtrykkene har fyldt hende og udløst noget stærkt og bevæget i hendes sind, som krævede at få form og komme til udtryk, ikke kun i billeder, men også i skulpturer af sten. Det er denne sindets bevægelighed og lidenskab for formsproget, der har gjort hende til en anerkendt kunstner, og som danner det egentlige udgangspunkt for en udvikling, der langtfra er afsluttet, men på hver af de efterhånden talrige separat- og gruppeudstillinger med arbejder af denne dansk-tyske kunstner overrasker betragteren.

Tekst von Arno Bromann, Köln 02/2019


(in Zusammenhang mit der Einzelausstellung in Hedehusene Kunstverein) 

Eine Künstlerin zwischen Deutschland und Dänemarkwird Lene Enghusen genannt, was jenseits der Grenze En kunstner mellem Danmark og Tyskland lautet. Doch damit ist nicht gesagt, dass ihre Kunst eine wie auch immer vermutete Lücke zwischen deutscher und dänischer Gegenwartskunst einnimmt. In einem Zeitalter, in dem die Kunst längst grenzüberschreitend und global erscheint, sind die gemeinsamen Intentionen so sehr miteinander verwoben, dass sich nicht mehr zwischen einer speziell deutschen oder dänischen Kunst unterscheiden lässt. In Dänemark geboren und aufgewachsen, fühlt Lene Enghusen sich hingezogen von der Natur des Landes, dem Licht und dem Meer.

In Deutschland, wo sie seit Jahrzehntenlebt und wo sie zur Kunst fand, verarbeitet sie die Eindrücke ihrer alljährlichen Reisen in die Heimat in ihrem Atelier in einer stillgelegten Fabrik in Köln, nicht ohne sich zugleich von der Landschaft des Rheinlandes inspirieren zu lassen. Doch die Motive ihres Horizonts reichen über die gewohnten Orte hinaus. Zu ihren überzeugendsten Arbeiten etwa zählen übermalte Fotos, die sie in Namibia aufgenommen hat. Mit dieser Technik, die in Deutschland bekannter ist als in Dänemark, dokumentiert sie zugleich, dass auch die Kunst ihrer Wahlheimat ihre künstlerische Ausdrucksweise beinflusst hat.

Dessen ungeachtet ist es nicht Lene Enghusens Intention, eine realistische Unterscheidung zwischen dänischen und deutschen Sujets vorzunehmen, vielmehr lässt sie diese in eine abstrakte Synthese münden, in jüngster Zeit auch in eine surrealistische. Sie bewegt sich offensichtlich auf das Motiv zu, ohne im Voraus eine bestimmte Ausdrucksform oder Technik festgelegt zu haben. Die entscheidenden Eindrücke vertiefen sich und entfesseln eine Leidenschaft, die ihre Ausdrucksform fordert, im Bild oder als Skulptur in Stein. Es sind diese Regung des Gemüts und der Enthusiasmus für die Formensprache, die Lene Enghusen zur allseits anerkannten Künstlerin haben werden lassen und von der aus ihre weitere und keineswegs abgeschlossene Entwicklung Vielversprechendes erwarten lässt.

Kölner Stadtanzeiger 12.02.2019

Presse Pumpwerk 19.01.2019 - 15.02.2019

Presse Künstlerforum Remagen 24.11.2018 - 16.02.2018

------------

Uddrag af kronik i Flensborg Avis 05.08.2017

Ved Arno Brommann (Samler)


Kunstens ærlighed og håndværksmæssige kvalitet


Olie på lærred eller papir samt udsmykninger er Lene Enghusens foretrukne virke, men i de seneste år er skulpturer i sten kommet til. En præsentationsform, der hyppigt ses i Tyskland, genkendes måske stærkest på de overmalede farvefotos. Råmaterialet har kunstneren hentet fra rejser såvel til fjerne lande som til Danmark, men også fra steder omkring Köln. Hun eksperimenterer med egne farvefotografier og udforsker de subjektive visuelle muligheder. Sporene af sin tilstedeværelse som fotograf har hun reduceret; fotografierne er ikke længere objektive, den subjektive stillingtagen dominerer virkelighedssbeskrivelsen. Iscenesættelsen af disse billeder er nøje gennemtænkt, så stederne – det være sig et forfaldent hus i Namibia, nøgne træer langs Rhinen eller siv i vandkanten -

bevarer noget af deres hemmelighed og giver rum for en fri fortolkning. Derved nedbryder kunstneren fotografiets hævdvundne autoritet som den uforfalskede sandhed og stimulerer fantasien. Det er især de forsømte og ødelagte objekter, Lene Enghusen har fokuseret på; deres morbiditet forvandles til en fortælling om forgængelighed, eksempelvis fotografiet af et forlængst rømmet hus, hvor det gamle

badekar står og rustner udenfor i haven. Men det er dette fotografi, hun har overmalet, hvorved det på én gang fremstår i en balance mellem abstraktion og genkendelighed. I dette univers er mennesket intetsteds nærværende. Det giver stederne, både de forfaldne og de naturskønne, en gådefuld stemning og fremtoner konflikten mellem natur og civilisation, som kunstneren ikke giver svar på men overlader til betragteren at tænke over.

Lene Enghusens abstraktionsevne udfolder sig ikke mindst i stenskulpturerne, hvoraf der muligvis kun vises få på udstillingen i Skærbæk, da transporten er dyr og besværlig. Uanset om der kun er medtaget én eller flere af hendes nye skulpturer, så gælder det for dem alle, at de trods tyngden fremstår i en

monumental enkelthed og vidner om et kunstnerisk sikkert formsprog. Den omhyggelige og blide overfladebehandling af stenen, den svungne linie og velafvejede proportion gør, at de hviler i sig selv og giver talrige tolkningsmuligheder, alt efter den vinkel, man betragter dem fra. Først når skulpturerne ses i øjenhøjde og fra alle sider, udfolder de deres fulde udstråling.

Auszüge aus der Flensborg Avis 05.08.2017

Von Arno Brommann (Sammler)


Die Ehrlichkeit der Kunst und die Qualität des Handwerklichen


Öl auf Leinen oder Papier wie auch künstlerische Raumgestaltungen sind Lene Enghusens Metier. In den letzten Jahren sind noch Skulpturen in Stein hinzugekommen. Eine Darstellungstechnik, die häufiger in Deutschland als etwa in Dänemark zu sehen ist und die Lene Enghusen zur Perfektion

entwickelt hat, sind übermalte Fotos. Das Rohmaterial hat die Künstlerin auf Reisen in ferne Länder und ins heimische Dänemark zusammengetragen, findet aber auch Motive im Kölner Umfeld. Sie experimentiert mit eigenen Farbfotos und erforscht ihre subjektiven visuellen Möglichkeiten. Die Spuren ihrer Präsenz als Fotografin hat sie reduziert; die Fotos sind nicht mehr objektiv, die subjektive Stellungnahme dominiert die Beschreibung der Wirklichkeit. Die Inszenierung der Bilder ist

genauestens durchdacht und geplant, so dass die Orte, ob ein verfallenes Haus in Namibia, laubfreie Bäume am Rhein oder Schilfgras am Rande des Wassers, ihr Geheimnis für sich bewahren und Raum für eine freie Deutung gewähren. Dadurch baut die Künstlerin die althergebrachte Autorität der

unverfälschten Wahrheit der Fotografie ab und stimuliert die Fantasie des Betrachters. Es sind vor allem die vernachlässigten und verlassenen Gegenstände, auf die Lene Enghusen ihr Augenmerk gerichtet hat; deren Morbidität wird zu einer Erzählung von Vergänglichkeit, so etwa das Foto eines längst verlassenen Hauses, vor dem die Badewanne draußen im Garten vor sich hinrostet. Doch dieses Foto hat die Künstlerin übermalt, so dass es auf einmal in einer Balance zwischen Abstraktion und

Gegenständlichkeit erscheint. In diesem Universum ist der Mensch nirgends zugegen. Das verleiht den Stätten, den verfallenen wie den naturschönen, eine rätselhafte Stimmung und hebt den Konflikt zwischen Natur und Zivilisation hervor, ohne dass die Künstlerin darauf eine Antwort gibt. Dies überlässt sie vielmehr dem Betrachter. Lene Enghusens Fähigkeit zur Abstraktion entfaltet sich nicht minder in den Steinskulpturen, von denen vermutlich nur wenige in Skærbæk zu sehen sein werden, da der Transport aufwendig und kostspielig ist. Wie auch immer deren Anzahl sein wird, so gilt für sie alle, dass sie trotz ihres materiellen Gewichts in einer immateriellen Leichtigkeit und monumentalen Schlichtheit erscheinen und von einer künstlerisch sicheren Formgebung zeugen. Die sorgfältige und sanfte

Oberflächengestaltung des Steines, die geschwungenen Linien und ausgewogenen Proportionen bewirken, dass die Skulpturen in sich selbst ruhen und je nach Standort des Beschauers allerlei

Interpretationsmöglichkeiten offen lassen. Erst wenn die Skulpturen in Augenhöhe und von allen Seiten betrachtet werden, entfalten sie ihre volle Ausstrahlung. 

–––––––––––––

Solingen Tageblatt 13.04.2013

------------

Lene Enghusen

Atelier Gebäude 8

Deutz-Mülheimer-Str. 127-129

D - 51063 Köln


[email protected]

0049 151 70827263


www.lene-enghusen.com

IMPRESSUM

© Lene Enghusen

Alle rettigheder forbeholdt.

Jeg tager ikke ansvar for indholdet af externe links.

For indholdet af tilkoblede sider er udelukkende deres operatør ansvarlig.

© Lene Enghusen

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne Haftung für den Inhalt externer Links.

Für den Inhalt zugeschalteter Seiten haftet ausschließlich deren Betreiber.

©Lene Enghusen

All rights reserved

No responsibility taken for the contents of external links.

Responsibility for the contents of connected pages lies completely with the operator.